دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کارور PLC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیر تلفن همراه

مدت: 0.75 ساعت و 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی کودکان

مدت: 0.37 ساعت و 22.3 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

قالی بافی درجه 2

مدت: 1.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

خوشنویسی مقدماتی

مدت: 0.4 ساعت و 24 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک سازپیشرفته

مدت: 0.73 ساعت و 44 دقیقه

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک سازمقدماتی

مدت: 0.9 ساعت و 54 دقیقه

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور CATIA

مدت: 1.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور Solid Works

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر Mechanical Desktop

مدت: 1.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

ETABS

مدت: 1.33 ساعت و 20 دقیقه

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

طراح معماری داخلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور 3Dmax

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور AutoCad

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پک کامل حسابداری

مدت: 1.17 ساعت و 10 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با اقتصاد و بورس و تابلوخوانی مقدماتی

مدت: 0.07 ساعت و 4 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابرس درجه 2

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابرس درجه 1

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار مالیاتی

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سپیدار همکاران سیستم

مدت: 0.6 ساعت و 36 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

نرم افزار هلو

مدت: 0.33 ساعت و 20 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

دیپلم حسابداری

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 200

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار صنعتی درجه2

مدت: 0.4 ساعت و 24 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار حقوق و دستمزد

مدت: 0.33 ساعت و 20 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار عمومی تکمیلی

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار عمومی مقدماتی

مدت: 0.83 ساعت و 50 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

ویندوز10 تکمیل 7

مدت: 0.08 ساعت و 5 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر ICDL ویندوز7

مدت: 0.83 ساعت و 50 دقیقه

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

MS Project

مدت: 0.27 ساعت و 16 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی اندروید

مدت: 1.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

اکسل

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش هک وب سایت

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

انیمیشن و پویانمایی

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی کامپیوتر

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ICDL تکمیلی

مدت: 0.4 ساعت و 24 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کامپیوتر کودکان

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی

مدت: 1.17 ساعت و 10 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی مقدماتی صفحات WEB

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور PhotoShop

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کل دیپلم مجموعه نهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دیپلم حسابداری

مدت: 2.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 80

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره زبان انگلیسی خردسالان

مدت: 0.25 ساعت و 15 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره زبان انگلیسی کودکان

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره زبان انگلیسی نوجوان

مدت: 0.4 ساعت و 24 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره زبان انگلیسی بزرگسال

مدت: 0.4 ساعت و 24 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

S1, S2, S3

مدت: 0.25 ساعت و 15 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M5, M6

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M3, M4

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

CH, M1, M2

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

UI

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

PI - I

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

B - E

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

UI

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

PI - I

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

B - E

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

دوازدهم انسانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 150

جزئیات دوره و ثبت نام

دوازدهم ریاضی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 150

جزئیات دوره و ثبت نام
مجتمع آموزشی شهید روانبخش

شبکه های اجتماعی